„Fabryka kompetencji kluczowych”

Program współfinansowany z funduszy UE, realizowany w szkole w latach 2019-2021

W latach 2019-2021 w szkole realizowany jest projekt skierowany do uczniów klas I – VI oraz klasy VIII, wsparty funduszami pochodzącymi z Unii Europejskiej „Fabryka kompetencji kluczowych”. Jego realizacja odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.Celem projektu jest podniesienie u uczniów szkoły kompetencji kluczowych na potrzeby przyszłego zatrudnienia poprzez: wdrożenie programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje z zakresu TIK, stosowanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu, objęcie wszystkich uczniów kl. VIII uczestniczących w projekcie ofertą indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego.

Zajęcia w ramach „Fabryki Kompetencji Kluczowych” prowadzone są w sposób zróżnicowany, w zależności od ich rodzaju. Stanowią szereg różnorodnych pomysłów na aktywizację uczniów do pracy, rozwijanie sprawności niezbędnych w szkole podstawowej, średniej czy na studiach. Przykładem takiej formy nauki jest nauka programowania, tworzenia stron internetowych czy obsługa komputerowych aplikacji i programów. Zajęcia z informatyki pozwalają przede wszystkim ćwiczyć logiczne i analityczne myślenie, a złożone problemy i konieczność skrupulatnego wyszukiwania błędów w budowanych przez siebie algorytmach jest doskonałym ćwiczeniem dla młodych, chłonnych umysłów. Inne zajęcia dotyczą rozwijania umiejętności językowych, zarówno z języka polskiego, jak i obcego. Tutaj, uczniowie pracują metodą projektu, tworzą albumy, odgrywają scenki dramowe. Podczas zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, dzieci zachwyca nauka takich aktywności, jak lepienie z gliny, malowanie farbami, czy elementy scrapbookingu. Uczestnicy zajęć mogą się wyciszyć i kreatywnie realizować własne pomysły. Nie sposób pominąć zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, zarówno z edukacji matematycznej, jak i logopedycznej. Dzieci nie tylko rozwiązują zadania, rebusy, krzyżówki, lecz także malują, „dmuchają, chuchają, parskają”. Wykorzystują również metody interaktywne, które są dla uczestników zajęć nie tylko nauką, ale także świetną zabawą.

                                                                                                    Opracowała: Dorota Tomczyk

Archiwa