"Fabryka kompetencji kluczowych"

Program współfinansowany z funduszy UE, realizowany w szkole w latach 2019-2021

Informacje ogólne o projekcie „Fabryka kompetencji kluczowych”

W latach 2019-2021 w szkole realizowany będzie projekt wsparty funduszami pochodzącymi z Unii Europejskiej „Fabryka kompetencji kluczowych”. Skierowany jest on do uczniów klas I – VI oraz klas VIII.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów szkoły kompetencji kluczowych na potrzeby przyszłego zatrudnienia poprzez:
1. wdrożenie programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi,
2. prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe,
3. prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje z zakresu TIK,
4. stosowanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
5. objęcie wszystkich uczniów kl. VIII uczestniczących w projekcie ofertą indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego,
Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

Wartość całego projektu realizowanego w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 dla naszej szkoły wynosi 120 260 zł. Na wartość projektu składają się:
– koszt zakupu pomocy dydaktycznych – 26 980 zł
– koszt prowadzenie zajęć – 93280 zł

W ramach projektu szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.
Rekrutacja na zajęcia w projekcie „Fabryka kompetencji kluczowych” rozpocznie się w drugiej połowie października 2019r. i odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem rekrutacji. Szczegóły dotyczące rekrutacji będą opublikowane na stronie internetowej szkoły. O etapach naboru i realizacji projektu rodzice uczniów będą informowani poprzez komunikator dziennika elektronicznego.

Koordynatorem programu jest dyrektor Dorota Nitka.
Szkolny punkt informacyjny projektu mieści się w gabinecie dyrektora i czynny jest w godzinach pracy koordynatora.

8.4 Harmonogram od 24 luty 2020

Regulamin SP Konikowo

8.4 Harmonogram w czasie rekolekcji 9-11.03.2020

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych”

8.4 Harmonogram od 14 września 2020

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych”

8.4 Harmonogram od 7 grudnia 2020

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych”

8.4 Harmonogram od 1 luty 2021

8.4 Harmonogram od 13 września 2021

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych”