Zebrania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami kl. I – VIII:

kl. I – III godz. 16.00

kl. IV – VIII godz. 17.00

Dzień otwarty 16.00 – 17.00 – I – VIII

        14.09.2022 r.

Zebranie organizacyjne:

1. Wybór rad klasowych

2. Zasady oceniania

3. Egzamin ósmoklasisty

4. Spotkanie z Radą Rodziców

        23.11.2022 r.

Dzień otwarty kl. I – VIII

        11.01.2023 r.

Zebranie z rodzicami kl. I – VIII
Powiadomienie o przewidywanych ocenach śródrocznych

        08.02.2023 r.

Powiadomienie o wystawionych ocenach śródrocznych kl. I – VIII
Kl. VIII – pisemna informacje o zmianie języka na egzaminie

        19.04.2023 r.

Dzień otwarty:
Sprawy bieżące, efekty edukacyjne uczniów

        10.05.2023 r.

Informacje o przewidywanych ocenach rocznych (informacja o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną, nieodpowiednią lub naganną oceną z zachowania)

        19.06.2023 r.

Informacja w dzienniku elektronicznym o zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną ocen rocznych uczniów klas I – VIII

23.06.2023 r. – przekazanie informacji o terminie egzaminów poprawkowych

Harmonogram spotkań z rodzicami w Oddziale Przedszkolnym:

    01.09.2022 r.                 

Zebranie organizacyjne

    14.09.2022 r.

Zebranie ogólne

    23.11.2022 r.

Omówienie diagnozy wstępnej, sprawy bieżące

    11.01.2023 r.

Sprawy bieżące

    08.02.2023 r.

Dzień otwarty – sprawy bieżące, efekty edukacyjne

    marzec 2023 r.

Zapisy do Oddziału Przedszkolnego (termin ustala organ prowadzący)

    19.04.2023 r.

Zaświadczenia o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej

    19.06.2023 r. Sprawy bieżące
                             

                                             

                                                                                           

Archiwa