Zebrania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami kl. I – VIII:

kl. OP, I – III godz. 16.00

kl. IV – VIII godz. 17.00

Dzień otwarty 16.00 – 17.00 – wszyscy

13 września 2023 r. Zebranie organizacyjne:

1. Wybór rad klasowych rodziców  (wychowawcy klas przekazują protokół wyboru dyrektorowi szkoły)

2. Zasady oceniania w klasach IV –VIII i I-III

3. Egzamin ósmoklasisty

27 września 2023 r. Spotkanie z Radą Rodziców
15 listopada 2023 r. Zebranie z rodzicami OKE kl.8, Andrzejki, Mikołajki
08 grudnia 2023 r. Powiadomienie o przewidywanych ocenach śródrocznych / dziennik elektroniczny
10 stycznia 2024 r. Powiadomienie o wystawionych ocenach śródrocznych klas 1-8
klasa 8 pisemna informacje o zmianie języka na egzaminie / wywiadówka
28 lutego 2024 r.

20 marca 2024 r.

Dzień otwarty

Zebranie z rodzicami

17 kwietnia 2024 r. Dzień otwarty
08 maja 2024 r Informacje o przewidywanych ocenach  rocznych. (informacja o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną, nieodpowiednią lub naganną z zachowania) dziennik elektroniczny
07 czerwca 2024 r. Informacja w dzienniku elektronicznym o zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną ocen rocznych uczniów klas 1-8
czerwiec 2024 r. Przekazanie informacji o terminie egzaminów poprawkowych.

Harmonogram spotkań z rodzicami w Oddziale Przedszkolnym:

13 września 2023 r. Zebranie ogólne. Wybór rad klasowych rodziców.
15 listopada 2023 r. Omówienie diagnozy wstępnej. Sprawy bieżące.
 styczeń 2024r. Sprawy bieżące, efekty edukacyjne.
 luty 2024 r. Dzień otwarty. Sprawy bieżące, efekty edukacyjne.
marzec 2024 r.
Zapisy do Oddziału Przedszkolnego ( termin ustala organ prowadzący)
17 kwietnia 2024 r. Zaświadczenia o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
czerwiec 2024 r. Omówienie diagnozy końcowej. Sprawy bieżące.

                            

                                             

                                                                                           

Archiwa