Hejt, a odpowiedzialność karna nieletnich

Dnia 2.06.2023 r. w kl. 6 odbyły się zajęcia profilaktyczne na temat konsekwencji karnych dla nieletnich w przypadku hejtu zarówno w Internecie jak i środowisku rówieśniczym. Pani policjantka przybliżyła młodzieży definicję osoby małoletniej. Kim jest nieletni? Jest to osoba, która ukończyła 10 lat, a nie ukończyła 18 lat, a przejawia zachowania świadczące o demoralizacji. Przedstawiła także czym jest demoralizacja (o czym sami uczniowie mogli przeczytać z kodeksu karnego) jest to naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, żebranie, używanie słów nieprzyzwoitych, używanie przemocy w rodzinie oraz przejawianie innych zachowań naruszających zasady współżycia społecznego. Przekazała uczniom także ulotki informacyjne obrazujące do czego prowadzi przemoc i hejt.

Zaapelowała także do uczniów by, mówili o swoich problemach rodzicom lub pedagogowi i psychologowi szkolnemu zwłaszcza gdy dotyczą one sytuacji mających miejsce w szkole.

Opracowanie : A. Kordek-Wiszniewska

Archiwa